Uw en onze privacy

Het recht op privacy is geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Op grond van de AVG hebben wij beleid opgesteld en afspraken gemaakt. Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij een goede balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit (continuïteit van het onderwijs) en veiligheid. Uitgangspunt is  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Wij willen (off- en online) respectvol met privacy omgaan.

In ons Privacyreglement is beschreven hoe onze scholen omgaan met gegevens van leerlingen en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen.

In onze Gedragscode ICT & sociale media (voor leerlingen en medewerkers) staan onze normen en uitgangspunten ten aanzien van het veilig en verantwoord omgaan met ICT-middelen, informatiebeveiliging en privacy.

Online gedragsregels leerlingen
Online gedragsregels medewerkers

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het FG-nummer is FG011945.