Statuten 

De statuten van de stichting zijn: Statuten Stichting scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Managementstatuut

De taken en bevoegdheden van het CvB staan in het Managementstatuut.

Leerlingenstatuut

De scholengroep heeft een Leerlingenstatuut . Hierin is onder andere opgenomen:

  • ​wat leerlingen en docenten van elkaar mogen verwachten;
  • regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen​.

Klachtenregeling

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs en een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Uitgangspunt is dat problemen in eerste instantie worden besproken met degene(n) op school die direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de docent. Lukt het niet het probleem samen op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Als een probleem in de voorfase op schoolniveau niet naar tevredenheid kan
worden opgelost, dan kan op grond van de 
Klachtenregeling een klacht worden ingediend bij het CvB.

Interne contactpersonen
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen de interne contactpersonen van de school benaderen.

Leonardo College
    Dhr. J. Kok (071 - 576 82 02)
 Da Vinci College Kagerstraat
    Dhr. T. Arakel  (071 - 515 41 21)
    Mw. H. Burgers (071 - 515 41 21)
Da Vinci College Lammenschans
    Dhr. S. van Haastert (071 - 576 92 05)
    Mw. E. Tisseur (071 - 576 92 05)
Da Vinci College Internationale Schakelklas (ISK)
    Mw. I. Meulens (071 - 751 75 55)

Externe vertrouwenspersoon
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon:

  • is aangesteld voor alle scholen van de scholengroep;
  • is onafhankelijk;
  • houdt zich aan wet- en regelgeving rondom privacy en geheimhouding;
  • treedt niet op als als bemiddelaar en doet niet aan waarheidsvinding.

Te bereiken via:
GGD Hollands Midden, Secretariaat PZJ
Telefoon 088 - 308 33 42
E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Integriteitscode

De scholengroep heeft een Integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen staan over integer handelen binnen de scholengroep.

Klokkenluidersregeling

De scholengroep heeft een Klokkenluidersregeling en is hiervoor aangesloten bij de landelijke commissie 'Melden van een misstand' bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze regeling:

  • is uitsluitend voor ernstige misstanden of vermoedens daarvan en niet voor klachten;
  • biedt een heldere beschrijving van de procedure en de zorgvuldigheidsvereisten en bescherming tegen benadeling.

Privacy 

De scholengroep heeft een eigen Privacy Portaal. Uitgangspunt is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Doel van dit portaal is informatie over privacy op onze scholen, (vraag gestuurd) te geven aan leerlingen, ouders, medewerkers en anderen.
Het Privacy Portaal LdV is te vinden via:

In ons Privacyprotocol is beschreven hoe onze scholen omgaan met gegevens van leerlingen en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het FG-nummer is FG011945.