Statuten 

De statuten van de stichting zijn: Statuten Stichting scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Managementstatuut

De taken en bevoegdheden van het CvB staan in het Managementstatuut.

Leerlingenstatuut

De scholengroep heeft een Leerlingenstatuut. Hierin is onder andere opgenomen:

  • ​wat leerlingen en docenten van elkaar mogen verwachten;
  • regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen​.

Klachtenregeling

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs en een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Uitgangspunt is dat problemen in eerste instantie worden besproken met degene(n) op school die direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de docent. Lukt het niet het probleem samen op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Als een probleem in de voorfase op schoolniveau niet naar tevredenheid kan
worden opgelost, dan kan op grond van de
Klachtenregeling een klacht worden ingediend.

Interne contactpersonen

Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen de volgende interne contactpersonen van de school benaderen:
Leonardo College
    Mw. A. Thakoersing (071 - 576 8202)
    Dhr. M. Kunst (071 - 576 8202)
Da Vinci College Kagerstraat
     Mw. H. Burgers (071 - 515 41 21)
     Dhr. T. Arakel  (071 - 515 41 21)
Da Vinci College Lammenschans
     Mw. E. de Vink (071 - 576 9205)
     Dhr. S. van Haastert (071 - 576 92 05)
Da Vinci College Internationale Schakelklas (ISK)
    Mw. I. Meulens (071 - 576 9205)
    Dhr. S. van Haastert (071 - 576 92 05)

Externe vertrouwenspersonen

Voor leerlingen en ouders/verzorgers:
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen leerlingen of ouders/verzorgers een beroep doen op ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon GGD Hollands Midden, Secretariaat PZJ, te bereiken via: telefoon 088 - 308 33 42 en e-mail: 
 externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Voor medewerkers:
Medewerkers van de scholengroep kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersonen, mevr. B. Roeleveld en de heer A. Kok, van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (www.cvp-plus.nl), te bereiken via: telefoon 070-2600032 en e-mail: barbel@cvp-plus.nl en arnoud@cvp-plus.nl.

Integriteitscode

De scholengroep heeft een Integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen staan over integer handelen binnen de scholengroep.

Klokkenluidersregeling

De scholengroep heeft een Klokkenluidersregeling en is hiervoor aangesloten bij de landelijke commissie 'Melden van een misstand' bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze regeling:

  • is uitsluitend voor ernstige misstanden of vermoedens daarvan en niet voor klachten;
  • biedt een heldere beschrijving van de procedure en de zorgvuldigheidsvereisten en bescherming tegen benadeling.