Vacature

Twee leden Raad van Toezicht Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Organisatie

Scholengroep Leonardo da Vinci is een openbare scholengroep in de stad Leiden bestaande uit vier scholen: het Da Vinci College Kagerstraat, het Da Vinci College Lammenschans, het Leonardo College en het Da Vinci College ISK/DCC (Internationale Schakelklas/Da Vinci City College). Samen geven de scholen onderwijs van vmbo tot en met vwo inclusief Technasium, topsporttalent en onderwijs aan nieuwkomers. De scholengroep telt totaal ruim 3000 leerlingen en ruim 350 medewerkers. De scholengroep heeft een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) dat functioneert als bevoegd gezag en bestaat uit twee rector-bestuurders. Deze sturen rechtstreeks het stafbureau en de vier scholen aan.
 
Op alle scholen heerst een open en prettige sfeer waardoor leerlingen en medewerkers zich welkom voelen en met plezier naar school gaan. Wij leiden jongeren op tot zelfbewuste wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes, actief bijdragen aan de plek waar ze wonen en duurzaam omgaan met de wereld. 
Aan hun ontwikkeling leveren wij een bijdrage, meer dan het uitdelen van een diploma. Dat zien we als onze maatschappelijke opdracht. De onderwijskwaliteit en - resultaten en de slagingspercentages zijn goed.

De Raad van Toezicht (RvT)

De RvT is werkgever, toezichthouder en sparringpartner van het CvB. De RvT, bestaande uit vijf leden, houdt toezicht op de gang van zaken, conform de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Om duidelijkheid en balans te brengen in de relatie met het CvB en verantwoording en legitimering van het beleid naar de maatschappelijke omgeving mogelijk te maken, heeft de RvT in 2022 een nieuw toezichtkader opgesteld. 
De zittingstermijn van de leden van de RvT is vier jaar en de leden zijn één keer herbenoembaar.
 
In verband met het aftreden (einde zittingstermijn) van twee leden, zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden:
Eén lid wordt op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) benoemd.
Eén lid wordt op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) benoemd. 
 
Wij zoeken:
 
TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
beide bij voorkeur woonachtig in Leiden of directe omgeving
 

Profiel

Gezien de samenstelling van het team wordt van deze twee leden gevraagd dat zij hun rol als toezichthouder expliciet vanuit de expertise gebieden HRM en/of financiën kunnen invullen.
 
De kandidaat
  • heeft affiniteit met het onderwijs en beschikt over een relevant netwerk;
  • onderschrijft de openbare identiteit en het doel van de scholengroep en draagt met betrokkenheid en op strategisch niveau bij aan het debat hierover;
  • heeft een reflecterend vermogen op de rol van toezichthouder;
  • is een sparringpartner voor het CvB, met een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
  • kan uitstekend communiceren en toont een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • kan goed werken in teamverband;
  • is bereid samen met het team verder te leren en te professionaliseren;
  • is niet ouder/verzorger van een ingeschreven leerling. 

Benoeming

Het nieuwe lid zal worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Leiden. De RvT doet hiervoor twee voordrachten. De RvT ontvangt hierover advies van een benoemingsadviescommissie (BAC) waarin leden van de RvT, CvB en de GMR zitting hebben.

Uitnodiging

De scholengroep Leonardo da Vinci heeft vier kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit. We zijn bewust een openbare scholengroep: iedereen hoort erbij en krijgt gelijke kansen. 
Deze boodschap is zichtbaar binnen de scholengroep en in ons onderwijs. We willen graag ook een divers samengesteld team, representatief voor onze leerlingenpopulatie. Ben jij een toezichthouder die zich hierin herkent en voldoe je aan het profiel, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. 

Aanvullende informatie

De tijdsinvestering is ongeveer zeven vergaderingen per jaar en enkele werkbezoeken. Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform de normen van VTOI-NVTK.
Voor meer informatie over het profiel kunt u contact opnemen met de heer Uldrik Speerstra, voorzitter Raad van Toezicht, via mevr. Janneke Koopmans, bestuurssecretaris, jkoo@davinci-leiden.nl. Uw sollicitatie kunt u eveneens mailen naar dit e-mailadres.
 
Wij ontvangen uw motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 1 april 2023. De gesprekken met de BAC vinden plaats op donderdag 13 april 2023 vanaf 19.00 uur. Daarna volgt eventueel een tweede gesprek op een nader te bepalen datum.
 
Voor meer informatie over de Scholengroep Leonardo da Vinci verwijzen wij u naar www.davinci-leiden.nl.